Pravilnik o ocenjevanju 33. SOF 2024

1. člen
PRIMARNA ŽIRIJA

Žirija 33. Slovenskega oglaševalskega festivala je sestavljena iz do največ trinajstih članov, vodi jo predsednik ali predsednica žirije (12 + 1). Postopek imenovanja članov žirije ureja Poslovnik Slovenskega oglaševalskega festivala – SOF (22. in 23. člen). Predsednika ali predsednico in člane žirije imenuje Svet tekmovalnega programa SOF (STP). Predsednik ali predsednica in člani žirije so lahko predstavniki prijaviteljev ali neodvisni predstavniki stroke.

Člani primarne žirije sodelujejo v vseh krogih ocenjevanja: v Tekmovalni akademiji SOF (spletno ocenjevanje), pri potrjevanju ožjega izbora ter pri ocenjevanju za Srebrne, Zlate in Velike nagrade v živo.

2. člen
PRIDRUŽENI ČLANI ŽIRIJE

A. Upravljanje blagovnih znamk (V4) in Odgovorno komuniciranje (OK)
Pri ocenjevanju tekmovalne skupine Upravljanje blagovnih znamk (V4) in sekcije Odgovorno komuniciranje se članom žirije pridružijo še trije strokovni člani – predstavniki oglaševalcev, ki jih imenuje Slovensko združenje oglaševalcev (SZO) pri SOZ. Pridruženi člani žirije sodelujejo v vseh krogih ocenjevanja razen pri odločitvah o Velikih nagradah festivala: Tekmovalni akademiji SOF (spletno ocenjevanje), pri potrjevanju ožjega izbora ter pri ocenjevanju za Srebrne in Zlate nagrade v živo v okviru tekmovalne skupine V4 in sekcije Odgovorno komuniciranje. 

3. člen
TEKMOVALNA AKADEMIJA SOF

Tekmovalno Akademijo SOF sestavljajo predsednik ali predsednica žirije in člani primarne žirije, pridruženi člani žirije ter predstavniki članov SOZ, ki v primarni žiriji in med pridruženimi člani žirije nimajo svojega predstavnika, ter člani SOZ posamezniki. Pravico imenovanja enega člana Tekmovalne akademije SOF imajo člani SOZ, tako iz vrst podjetij kot posameznikov s pravico glasovanja, kot je opredeljena v Statutu SOZ, ter pod dodatnim pogojem, da med člani žirije SOF, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi imenuje STP SOF, nimajo predstavnika. Člani Tekmovalne akademije SOF, predstavniki članov SOZ in člani posamezniki, sodelujejo samo v prvem krogu ocenjevanja, ki poteka v digitalni obliki (spletno ocenjevanje). Obseg in način ocenjevanja se podrobneje opredeli v Pravilniku o ocenjevanju vsakokratnega SOF.

Postopek imenovanja članov Tekmovalne akademije SOF

 • Člani SOZ do razpisanega datuma sporočijo SOZ, kdo je njihov predstavnik v Tekmovalni akademiji SOF za tekočo izvedbo.
 • Člani SOZ iz vrst posameznikov do razpisanega datuma sporočijo, ali bodo v Tekmovalni akademiji SOF sodelovali, pri odločitvi upoštevajo tudi priporočila STP SOF v nadaljevanju.
 • Člani SOZ so pri naboru članov Tekmovalne akademije SOF dolžni slediti priporočilu, da za člane imenujejo osebe, ki imajo dovolj znanja in izkušenj za strokovno in kredibilno presojo oglaševalske letine in odločanje o tem, katera dela si zaslužijo uvrstitev v ožji izbor ter morebitnim drugim priporočilom, ki jih za vsakokratno izvedbo SOF oblikuje STP SOF.
 • Posamezen član SOZ lahko istega predstavnika za člana oziroma članico Tekmovalne akademije SOF imenuje največ dvakrat zapored in z enoletnim premorom.
 • Obvezen sestavni del kandidature je kratek življenjepis z referencami imenovane osebe ter njena fotografija. Člani Akademije se javno objavijo v okviru vsakokratnega SOF, in sicer na spletnem mestu SOF ter v okviru drugih komunikacijskih kanalov festivala. 

4. člen
OBVEZA PRIMARNIH IN PRIDRUŽENIH ČLANOV ŽIRIJE TER ČLANOV TEKMOVALNE AKADEMIJE SOF

Predsednik ali predsednica, vsi člani žirije ter člani Tekmovalne Akademije SOF iz vrst predstavnikov članov SOZ enakopravno glasujejo in sodelujejo pri ocenjevanju prijavljenih del v tekmovalni program Slovenskega oglaševalskega festivala. Vsak član žirije se odloča samostojno in suvereno, na podlagi svojega strokovnega znanja, ugleda in avtoritete.

Pri potrjevanju ožjega izbora ter odločanju o nagradah imajo predsednik ali predsednica žirije in vsi člani žirije pravico do ugovorov in vprašanj ter obveznost pojasnjevanja ocen, ko se dela ocenjujejo za podeljevanje glavnih nagrad (Srebrne, Zlate in Velike nagrade), oziroma ko to zahteva predsednik ali predsednica žirije. 

5. člen
NAČRTOVANJE IN NADZOR DELA ŽIRIJE

Delo žirije načrtuje in spremlja predstavnik STP SOF. Med delom žirije je predstavnik STP SOF odgovoren za dosledno upoštevanje določil Poslovnika SOF, Pravilnika o ocenjevanju prijavljenih del in za nemoten potek dela žirije v vseh krogih ocenjevanja.

Kadar je predsednik ali predsednica žirije izločen iz ocenjevanja (6. in 9. člen tega pravilnika), predstavnik STP SOF prevzame vodenje dela žirije brez pravice glasovanja. 

6. člen
PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA ALI PREDSEDNICE ŽIRIJE

Predsednik ali predsednica žirije v skladu s Poslovnikom SOF in Pravilnikom o ocenjevanju prijavljenih del lahko poda smernice, vendar pri tem upošteva kriterije festivala za ocenjevanje in nagrajevanje del, usklajuje delo vseh članov žirije, skrbi za dolžnost vsakega od članov, da pove in zagovarja svoja stališča, poroča o delu žirije, predstavlja žirijo in delo žirije navzven ter odgovarja za strokovno in etično ocenjevanje del.

Predsednik ali predsednica žirije lahko kadarkoli zahteva ponovitev glasovanja, od vsakega člana žirije lahko zahteva obrazložitev ocene, ožji izbor vsake tekmovalne skupine lahko po lastni presoji dopolni z do tremi deli, vendar ne z deli, pri katerih je osebno vpleten. Kadar posamezni član žirije krši pravila Poslovnika SOF ali Pravilnika o ocenjevanju prijavljenih del, predsednik ali predsednica žirije avtonomno odloča in izreka sankcije posameznemu članu žirije, kot jih predvideva Poslovnik SOF.

Predsednik ali predsednica žirije ima pri ocenjevanju del zlati oziroma odločilni glas. Zlati glas uporabi le, kadar je rezultat glasovanja članov žirije neodločen.

Predsednikova ali predsedničina dolžnost je, da vodi žirijo etično in transparentno. V primeru osebne vpletenosti je nujno, da se iz debate in ocenjevanja prostovoljno izključi. Svoj zlati glas v tem primeru preda neodvisnemu predstavniku žirije (njegovo/njeno podjetje ni med prijavitelji), ki ga pred tem določi STP. V primeru, da so vsi člani hkrati tudi prijavitelji, pripada zlati glas najstarejšemu članu žirije.

7. člen
NALOGA PRIMARNE ŽIRIJE

Žirija pregleda in oceni vsa dela, ki so prijavljena in uvrščena v tekmovalni program festivala.

Žirija ima pravico tekmovalno delo prestaviti v drugo tekmovalno skupino oziroma kategorijo, kot jo je izbral prijavitelj.

Žirija pri svojem delu upošteva informacije prijavitelja v zvezi z deli, ki tvorijo serijo znotraj posamezne tekmovalne skupine. Žirija lahko ocenjuje vsako delo posebej (in nagradi samo izbrana dela iz serije), če so dela prijavljena kot skupek posameznih del ali pa serijo ocenjuje kot celoto, če je le-ta tako prijavljena.  

8. člen
TRIJE KROGI OCENJEVANJA DEL

 1. Ožji izbor

V prvem krogu ocenjevanja člani Tekmovalne akademije SOF (predsednik ali predsednica in člani primarne žirije, pridruženi člani žirije, predstavniki članov SOZ) o finalistih presojajo po kategorijah oziroma po skupinah, če te nimajo kategorij. Izbor ožjega izbora poteka v dveh delih. V prvem delu, ki poteka prek spleta, vsak član Akademije samostojno pregleda vsa dela in izbere finaliste, za katere meni, da so kandidati za višje nagrade. Pri tem mora upoštevati določila tega pravilnika, še zlasti določila 9. in 10. člena.

Na žiriranju v živo v drugem delu ocenjevanja primarna žirija potrdi izbor finalistov. Pri potrjevanju finalistov v skupini V4 in sekciji Odgovorno komuniciranje sodelujejo tudi pridruženi člani žirije. Vsa dela, ki se uvrstijo v ožji izbor, dobijo diplomo Slovenskega oglaševalskega festivala za uvrstitev v ožji izbor. 

 1. Izbor Srebrnih in Zlatih nagrad

V drugem krogu ocenjevanja primarna žirija o nagradah presoja po kategorijah oziroma po skupinah, če te nimajo kategorij. Pri ocenjevanju v skupini V4 in sekciji Odgovorno komuniciranje sodelujejo tudi pridruženi člani žirije. V tem krogu glasovanja žirija najboljšim delom v posameznih tekmovalnih kategorijah oziroma skupinah podeli Srebrne in Zlate nagrade. Žirija ima pravico podeliti več Zlatih nagrad v posamezni tekmovalni skupini oziroma kategoriji. Ima pa tudi pravico, da Zlate nagrade ne podeli v vseh kategorijah.

Vodilo je, da žirija v vsaki tekmovalni skupini podeli najmanj eno Zlato in eno Srebrno nagrado. Žirija ima pravico, da v dveh poljubnih tekmovalnih skupinah Zlate nagrade ne podeli, vendar le ko presodi, da kakovost prijavljenih del bistveno odstopa od z zlatom nagrajenih del v drugih skupinah.

V sekcijah Odgovorno komuniciranje in Obrtna odličnost žirija ni obvezna podeliti Zlate nagrade.

Delo, ki je bilo prijavljeno v več kategorij (do tri) iste skupine, lahko prejme nagrado v vsaki od njih, če tako presodi žirija.

 1. Tajno glasovanje o Velikih nagradah

V zadnjem krogu glasovanja žirija s tajnim glasovanjem med vsemi Zlatimi nagradami izbere tista dela, ki si zaslužijo Veliko nagrado. Za Velike nagrade kandidirajo vsa dela, ki so v prejšnjem krogu glasovanja prejela Zlato nagrado, s tem da jim pripada le ena nominacija za Veliko nagrado, ne glede na število prejetih Zlatih nagrad. Vsa dela, ki prejmejo povprečno oceno 8 ali več, dobijo Veliko nagrado. Če nobeno delo ne prejme ocene 8 ali več, Velika nagrada ni podeljena.

Predsednik ali predsednica žirije ima pravico, da v primeru suma nepravilnosti pri ocenjevanju sproži debato ali zahteva ponovitev glasovanja.

9. člen
TRANSPARENTNOST DELA ŽIRIJE IN TEKMOVALNE AKADEMIJE SOF

Glasovanje Akademije in žirije je tajno in podprto z računalniškim programom ter spremljajočo tehnično opremo. Člani vsako delo ocenijo na način, ki je predviden v  posameznem krogu glasovanja (10., 11. in 12. člen tega pravilnika). Končna ocena posameznega dela je povprečna ocena, izračunana iz ocen vseh članov žirije, ki so glasovali.

Član Akademije in žirije se izloči pri ocenjevanju del, pri katerih je osebno vpleten ali gre za dela iz njegove agencije, ali agencije, s katero kot naročnik sodeluje. Prav tako se iz glasovanja lahko izloči iz katerega koli osebnega razloga.

10. člen
PRAVILA GLASOVANJA – PRVI KROG

V prvem krogu glasovanja, ki poteka prek spleta, člani Tekmovalne akademije SOF (predsednik ali predsednica žirije in člani primarne žirije, pridruženi člani žirije ter predstavniki članov SOZ) ocenijo vsa dela le z dvema ocenama: DA (delo se uvrsti v ožji izbor) in NE (delo se ne uvrsti v ožji izbor).

Ocene posameznih članov Tekmovalne akademije SOF za vsako posamezno delo v spletnem delu ocenjevanja v prvem krogu so na voljo predsedniku/predsednici žirije ter predstavniku STP, ki spremlja delo žirije.

Odločitve posameznih članov žirije pri potrjevanju ožjega izbora v živo so na vpogled vsem članom primarne žirije, pridruženim članom žirije v okviru tekmovalne skupine, na katero se njihov status nanaša, ter predstavniku STP.

V ožji izbor se v vsaki tekmovalni skupini uvrsti praviloma najmanj 20 % tekmovalnih del, ki so dobila največ pozitivnih ocen članov žirije. Mejno število pozitivnih ocen, ki pomeni uvrstitev v ožji izbor, določijo člani žirije z večino glasov.

11. člen
PRAVILA GLASOVANJA – DRUGI KROG

Vsa dela, ki so uvrščena v ožji izbor, žirija v drugem krogu ponovno pregleda in znotraj kategorij oziroma skupin oceni z ocenami od 6 do 10. Rezultati tega ocenjevanja, ocene posameznih članov žirije in povprečna ocena za vsako posamezno delo se v obliki projekcije prikažejo vsem članom žirije. Vsak član žirije lahko zahteva obrazložitev ocene od drugega člana žirije, ki mora svojo oceno utemeljiti, če je k temu pozvan. Končna računalniško dobljena razvrstitvena lestvica je podlaga za debato žirije o Srebrnih in Zlatih nagradah. Žirija po poglobljeni debati z dvigom rok izglasuje Srebrne in Zlate nagrade.

Pred glasovanjem za Velike nagrade organizator pregleda seznam z zlatom nagrajenih del ter opozori na tista dela, ki so nedvoumno del večje kampanje, razlika med njimi pa je tako majhna, da za Veliko nagrado težko tekmujejo ločeno. Člani žirije v tem primeru z dvigom rok odločijo, katero od z zlatom nagrajenih del iz serije prijav iste kampanje ali projekta, lahko samostojno tekmuje za Veliko nagrado.

Za Veliko nagrado so nominirana vsa dela, ki so v drugem krogu prejela Zlato nagrado, s tem istemu delu pripada le ena nominacija za Veliko nagrado, ne glede na število prejetih Zlatih nagrad.

12. člen
PRAVILA GLASOVANJA – TRETJI KROG

V zadnjem krogu glasovanja člani primarne žirije s tajnim glasovanjem izberejo prejemnike Velikih nagrad. Vsa dela, ki so nominirana za Veliko nagrado, se ponovno ocenijo z ocenami od 6 do 10. Dela, ki prejmejo povprečno oceno 8 ali več, dobijo Veliko nagrado.

13. člen
TAJNOST REZULTATOV ŽIRIJE

Vsi vmesni rezultati ocenjevanja del, vmesne ocene posameznih članov žirije in vsebina diskusij članov žirije so tajni. Vsi člani žirije, predstavnik ali predstavnica STP SOF, tajnik ali tajnica žirije in tehnik so zavezani molčečnosti.

Prav tako so tajni rezultati glasovanja za Velike nagrade. Z rezultati tega dela glasovanja so do uradne podelitve nagrad seznanjeni le predsednik ali predsednica žirije, predstavnik ali predstavnica STP SOF, tajnik ali tajnica žirije in tehnik. Vsi navedeni so zavezani k molčečnosti.

14. člen
KONČNA UVRSTITEV PRIJAVLJENIH DEL SE, NE GLEDE NA SKUPINO, TOČKUJE NA NASLEDNJI NAČIN:

A. uvrstitev v ožji izbor: 1 točka za vsa dela, ki niso nagrajena z Veliko, Zlato oziroma Srebrno nagrado,
B. Srebrna nagrada: 6 točk,
C. Zlata nagrada: 10 točk,
D. Velika nagrada: 10 dodatnih točk.

15. člen
TOČKOVANJE IZ 14. ČLENA OMOGOČA DODELITEV ŠTIRIH NAGRAD SOF

Agencija leta
Agencija, ki na podlagi sistema točkovanja zbere največ točk, se razglasi za slovensko agencijo leta in dobi nagrado Agencija leta. Da agencija sodeluje izboru za Agencijo leta, mora na festival prijaviti vsaj dve različni deli. Če zbereta dve agenciji enako število točk, zmaga tista, ki ima več višjih nagrad. Če tudi po tem ključu še ni mogoče določiti agencije leta, se za agencijo leta razglasi tista, ki ima več nagrajenih del. 

Znamka leta
Na podlagi zbranih točk se razglasi tudi najuspešnejša oglaševana blagovna znamka, ki dobi nagrado Znamka leta. Da znamka sodeluje v izboru za Znamko leta, morata biti nagrajeni vsaj dve različni deli te znamke. Vse znamke, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, se izloči iz seštevka. Če zbereta dve znamki enako število točk, se zmagovalca določi na način, ki velja za izbor agencije leta (prvi odstavek 15. člena tega pravilnika).

Za nagrado Znamka leta velja naslednji način določanja oglaševane znamke:
A. prijavitelj v prijavnici navede oglaševano znamko oziroma podznamko,
B. Organizator v sodelovanju z STP SOF pregleda vsa prijavljena dela, ki so se uvrstila v ožji izbor, in po presoji spremeni navedbo prijavitelja v skladu z dejansko oglaševano znamko;
C. odločitve STP SOF so dokončne, o spremembi pisno obvesti prijavitelja;
D. žirija SOF nima pravice spreminjati navedbe o oglaševani znamki.

Produkcijski hiši leta
V skladu z izračunom točk se razglasita tudi najboljši slovenski produkcijski hiši leta. Produkcijska hiša s sedežem v Sloveniji, ki je v tekmovalni skupini E1 – Film zbrala največ točk, se razglasi za Najboljšo produkcijsko hišo filmskih oglasov.

Produkcijska hiša s sedežem v Sloveniji, ki je v tekmovalni skupini E4 – Zvok zbrala največ točk, se razglasi za Najboljšo produkcijsko hišo radijskih in zvočnih oglasov. Če zbereta dve produkcijski hiši enako točk, se zmagovalec določi na način, ki velja za izbor slovenske Agencije leta (prvi odstavek 15. člena tega pravilnika).

16. člen
DELITEV TOČK

Prijavitelj dela je lahko le eden, pri točkovanju za agencijo leta pa se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju agencija. Kadar gre za skupno avtorstvo dela več agencij, se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije v polju agencija. Pri točkovanju za Znamko leta se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju ime znamke ali podznamke.

17. člen
PREDSTAVNIK ALI PREDSTAVNICA STP SOF

Predstavnik ali predstavnica STP SOF izdela zapisnik o delu žirije, ki je poleg računalniškega zapisa podatkov dodatni pisni dokument ocenjevanja. Ob koncu dela žirije predsednik ali predsednica žirije in predstavnik ali predstavnica STP SOF z ustrezno tehnično podporo sestavita poročilo o delu žirije. Podatke o glasovanju žirije za poročilo zagotovi izvajalec programa za žiriranje. 

18. člen
ODLOČITVE ŽIRIJE SO DOKONČNE. 

 

***

IZ POSLOVNIKA SOF

IV. OCENJEVANJE PRIJAVLJENIH DEL

Žirija SOF
22. člen

Člani žirije Slovenskega oglaševalskega festivala (v nadaljevanju SOF) so ugledni in izkušeni predstavniki stroke, ki so kompetentni za ocenjevanje celotnega tekmovalnega programa festivala v duhu poslanstva Slovenskega oglaševalskega festivala.

V žiriji so poleg aktivnih strokovnjakov s področja oglaševanja in tržnega komuniciranja (deležniki s področja oglaševanja, specifično kreativnega dela, z ustreznimi referencami) lahko tudi člani, ki v času pred in med festivalom niso profesionalno aktivni na tem področju.

Člani žirije SOF so lahko tudi člani STP SOF pod pogojem, da član STP, ki je imenovan v žirijo SOF, svoje članstvo v STP za ta čas zamrzne. Predsednik STP, podpredsednik STP in Predsednik združenja ne morejo biti člani žirije SOF.

Člani žirije so zavezani molčečnosti in podpisu izjave, ki jih k temu zavezuje.

 

Sestava, imenovanje in delo žirije SOF
23. člen 

Žirija SOF je sestavljena iz 10 do 13 članov. Žirijo vodi predsednik žirije.

Predsednika in člane žirije imenuje STP SOF, pred imenovanjem predsednika žirije je dolžan pridobiti soglasje UO SZOA.

Člani žirije ocenjujejo dela v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju del aktualnega SOF.

Vsi člani žirije enakopravno ocenjujejo vsa dela, uvrščena v tekmovalni program SOF in odločajo o nagradah. Predsednik žirije ima v nekaterih primerih, ki so natančneje določeni s Pravilnikom o ocenjevanju del, odločilni glas.

Žiriji SOF se pri ocenjevanju celostnih komunikacijskih akcij pridružijo še trije člani, vodstveni delavci marketinško usmerjenih podjetij, članov SOZ, ki jih predlaga Slovensko združenje oglaševalcev (v nadaljevanju SZO).

Obseg sodelovanja pridruženih članov žirije SOF se opredeli v Pravilniku ocenjevanja del vsakokratnega SOF. 

 

Predsednik žirije
24. člen

Naloge predsednika žirije:

 • vodi delo žirije,
 • določi kriterije za ocenjevanje del,
 • določi način ocenjevanja del,
 • predstavlja žirijo navzven in je v imenu žirije edini pristojen za komentiranje postopkov in rezultatov ocenjevanja ter primerov, ki bi lahko bili predmet pritožbe, kot je opredeljeno v 28. členu tega Poslovnika, lahko pa drugega člana žirije za to eksplicitno pooblasti,
 • odgovarja za strokovno in etično ocenjevanje del. 

Pravice predsednika žirije:

 • kadarkoli lahko zahteva ponovitev glasovanja,
 • od vsakega člana žirije lahko v vseh krogih glasovanja zahteva obrazložitev ocene,
 • ožji izbor vsake tekmovalne skupine lahko po lastni presoji dopolni z do tremi deli,
 • v primeru, ko posamezni član žirije krši pravila tega Poslovnika ali Pravilnika o ocenjevanju del, avtonomno odloča in izreka sankcije posameznemu članu žirije:
  a) opomin v zapisnik o ocenjevanju del – prepoved sodelovanja v žiriji v prihodnjem letu,
  b) brisanje ocen posameznega člana žirije v posameznem delu oz. krogu ocenjevanja del – prepoved sodelovanja v prihodnjih dveh letih,
  c) izločitev posameznega člana iz nadaljnjega dela žirije – prepoved sodelovanja v žiriji v prihodnjih treh letih.

Predsednik žirije za svoje delo odgovarja STP SOF.

 

Tekmovalna akademija SOF
25. člen 

Tekmovalno akademijo SOF vsakokratnega SOF sestavljajo predsednik in člani primarne žirije, pridruženi člani žirije ter predstavniki članov SOZ.

Pravico imenovanja enega člana Tekmovalne akademije SOF imajo člani SOZ, tako iz vrst podjetij kot posameznikov s pravico glasovanja, kot je opredeljena v Statutu SOZ, ter pod dodatnim pogojem, da med člani žirije SOF, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi imenuje STP SOF, nimajo predstavnika.

Člani Tekmovalne akademije SOF, predstavniki članov SOZ in člani posamezniki, sodelujejo samo v prvem krogu ocenjevanja, ki poteka v digitalni obliki (spletno ocenjevanje). Obseg in način ocenjevanja se podrobneje opredeli v Pravilniku o ocenjevanju vsakokratnega SOF. 

Postopek imenovanja članov Tekmovalne akademije SOF

 • Člani SOZ do razpisanega datuma sporočijo SOZ, kdo je njihov predstavnik v Tekmovalni akademiji SOF za tekočo izvedbo.
 • Člani SOZ iz vrst posameznikov do razpisanega datuma sporočijo, ali bodo v Tekmovalni akademiji SOF sodelovali, pri odločitvi upoštevajo tudi priporočila STP SOF v nadaljevanju.
 • Člani SOZ so pri naboru članov Tekmovalne akademije SOF dolžni slediti priporočilu, da za člane imenujejo osebe, ki imajo dovolj znanja in izkušenj za strokovno in kredibilno presojo oglaševalske letine in odločanje o tem, katera dela si zaslužijo uvrstitev v ožji izbor ter morebitnim drugim priporočilom, ki jih za vsakokratno izvedbo SOF oblikuje STP SOF.
 • Obvezen sestavni del kandidature je kratek življenjepis z referencami imenovane osebe ter njena fotografija. Člani Akademije se javno objavijo v okviru vsakokratnega SOF, in sicer na spletnem mestu SOF ter v okviru drugih komunikacijskih kanalov festivala.