Novosti tekmovalnega programa

Ob novem desetletju SOF je Svet tekmovalnega programa na osnovi odzivov udeležencev tekme ter v skladu z aktualnimi spremembami v stroki, uvedel kar nekaj sprememb.

 1. SPREMEMBE TEKMOVALNIH SEKCIJ, SKUPIN IN KATEGORIJ

Dela na 31. SOF-u lahko tekmujejo v treh sekcijah. 

Sekcija ENOKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena posameznim komunikacijskim rešitvam na izbranem komunikacijskem kanalu. V tej sekciji lahko prijavljena dela tekmujejo v naslednjih skupinah: Film, Tisk, Zunanje oglaševanje, Zvok, Digitalne komunikacije, Oblikovanje, Kreativna uporaba medijev, Inovativne rešitve in Družbeno dobro. Tako kot do sedaj, nekatere skupine prijavljena dela delijo še na posamezne kategorije. 

Sekcija VEČKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena kompleksnejšim komunikacijskim rešitvam - kampanjam, ki vključujejo vsaj tri različne komunikacijske kanale za doseg ciljne skupine. V tej sekciji lahko prijavljena dela tekmujejo v naslednjih skupinah: Integrirane kampanje, Vpletenost, Digitalne kampanje, Upravljanje blagovne znamke in Družbeno dobro. Tako kot do sedaj, nekatere skupine prijavljena dela delijo še na posamezne kategorije. 

Sekcija OBRTNA ODLIČNOST je namenjena ustvarjalni odličnosti in izjemnosti izvedbe. S premikom obrtne odličnosti v samostojno sekcijo želi Svet tekmovalnega programa izpostaviti področje, ki je pomembno za vzdrževanje in preseganje standardov v kreativni industriji. Hkrati želi spodbuditi tudi ambicioznost ustvarjalcev, zato Svet tekmovalnega sveta zelo spodbuja prijave v to sekcijo. Prijavljena dela  lahko tekmujejo v naslednjih skupinah: Fotografija, Tekstopisje, Ilustracija, Režija, Umetniško vodenje in Avtorska glasba. 

 

 1. SPREMEMBE NAČINA GLASOVANJA ZA OŽJI IZBOR – TEKMOVALNA AKADEMIJA SOF

Festivalska tekma je v svojem bistvu pogled stroke v ogledalo, ki bi moral vse akterje te stroke spodbuditi k razvoju in zanetiti ambicijo, da bi bili vsako leto boljši.

Kot popotnico v novo desetletje festivala smo želeli najti način, da čim večji del stroke (vsebinsko) vključimo v samo tekmo in tako dosežemo močnejšo povezanost s tekmo in njenim namenom. 

Zato nekoliko po vzoru filmskega sveta, kjer razširjen krog filmskih strokovnjakov (Oscar Academy) glasuje in vpliva na končne odločitve o nagradah, z letom 2022 vpeljujemo na ravni ožjega izbora Tekmovalno akademijo SOF, kjer aktivni člani SOZ izbirajo dela za prvi krog ožjega izbora na festivalu.  

 

Kdo sestavlja Tekmovalno akademijo SOF?

Vsi aktivni člani SOZ, tako podjetja kot posamezniki, imajo v Tekmovalno akademijo SOF (v nadaljevanju Akademija) možnost/pravico imenovati eno osebo vsako leto. 

Priporočilo STP članom SOZ, ki bodo imenovali člane v Akademijo, je, da izberejo osebe, ki imajo že dovolj znanja in izkušenj kredibilno presojati oglaševalsko letino in se strokovno odločiti, katera dela si zaslužijo uvrstitev v ožji izbor festivalske tekme. 

V primeru, da ima podjetje oziroma agencija svojega člana ali članico na povabilo STP že v primarni strokovni žiriji SOF ali pa v kateri od pridruženih strokovnih žirij SOF, je ta oseba avtomatično imenovana tudi kot predstavnik ali predstavnica v Akademiji za tisto leto. 

 

Kako poteka ocenjevanje?

Prvi krog 
Vsi aktualni člani Akademije, dobijo v prvem krogu ocenjevanja dostop do spletnega ocenjevalnega sistema z vsemi prijavljenimi deli v tekmo. Ocenjevanje poteka preko spleta, člani pa  morajo do določenega datuma pogledati vsa dela ter jih oceniti z DA ali NE. 

Pred začetkom ocenjevanja bodo dobili vsi člani Akademije na spletnem dogodku in tudi znotraj mesta za ocenjevanje, jasne kriterije za delo, priporočilo predsednice ali predsednika žirije ter odgovore na najbolj pogosta vprašanja. Med žiriranjem jim bo na voljo tudi strokovni predstavnik ali predstavnica STP. 

Drugi krog 
Ko vsi člani Akademije ocenijo dela v prvem spletnem krogu ocenjevanja, primarna žirija tako kot do sedaj na žiriranju v živo pregleda ožji izbor.  Po svoji strokovni presoji finaliste dopolni ali morda tudi kakšno mejno delo umakne z liste.  Ožji izbor potrjen z glasovi primarne žirije ter pridruženih članov pri posameznih skupinah je končni rezultat drugega kroga 

 
 1. SPREMEMBE V TOČKOVANJU IN NAGRADAH

Svet tekmovalnega programa se je v prid bolj pregledni in uravnoteženi tekmi, ki ne izpostavi samo enega dela v letu, odločil za spremembo sistema točkovanja ter ukinitev nagrade SOF SOF-a. Najvišje ocenjene nagrade festivala so tako velike nagrade za najboljša dela oglaševalske letine. 

Končna uvrstitev prijavljenih del se, ne glede na skupino, odslej točkuje na naslednji način:

 • Uvrstitev v ožji izbor: 1 točka za vsa dela, ki niso nagrajena z veliko, zlato oziroma srebrno nagrado, 
 • Srebrna nagrada: 6 točk,
 • Zlata nagrada: 10 točk,
 • Velika nagrada: 10 dodatnih točk.
 
 1. SPREMEMBE V SKUPINI UPRAVLJANJE ZNAMKE

To skupino je Svet tekmovalnega programa razširil za še dve dodatni kategoriji, in sicer Odziv znamk na aktualne dogodke v družbi ali panogi ter Kreativna raba podatkov, ki želi spodbuditi več kreativnosti tudi v strateškem pristopu in kreativnem briefu blagovnih znamk.

 
 1. SPREMEMBA PRIJAVE SERIJE

Zaradi mnogih pobud je STP predlagal tudi dve novi možnosti prijave serije, s katerimi bi prijaviteljem omogočili izbiro ugodnejše prijave serije, ob tem pa se spremenijo tudi pravila ocenjevanja serij glede na izbiro možnosti prijave: 

 1. Prijava serije kot celote
  Ta način prijave serije prijavitelju omogoča prijavo serije kot celote, za katero plača nižjo prijavnino. Ob tem žirija serije ne bo razčlenjevala na posamezne dele, ampak bo serijo ocenjevala kot celoto. Prijavitelj ob tem sprejema tveganje, da je celotna serija slabše ocenjena zaradi možne razlike v kvaliteti del. Tako prijavljena serija prejme samo en set točk za vsa dela v seriji. 
   
 2. Prijava serije kot skupka posameznih del
  Prijavitelj pa se lahko odloči tudi za prijavo serije kot skupka posameznih del, kar pomeni, da za vsako delo plača splošno prijavnino, ki je določena za prijavo v posamezno kategorijo v Ceniku za prijavo del. Za ta način prijave serije ne velja nižja cena za prijavo serije. V tem primeru je vsak del serije ocenjen samostojno, vsako nagrajeno delo prejme svoje točke, žirija pa ima pravico, da nagradi samo posamezne dele serije. 

Prijavitelj bo ob prijavi del v prijavnem sistemu lahko izbral prvo ali drugo možnost prijave serije, sistem pa bo glede na izbiro sam upošteval končni znesek na obračunu. Prijavitelj mora biti pozoren na posledice, ki jih izbira posamezne možnosti prinaša k ocenjevanju serij.