Nagradna igra

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri 31. SOF »Odkrij napako«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Slovenska oglaševalska zbornica, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija festivala SOF (Slovenski oglaševalski festival).

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 26. 4. 2022 od 00:00 do 15. 05. 2022 do 23:59. Izbrana komisija bo med vsemi, ki bodo na Facebook in Instagram / SOF profilu pravilno ugotovili napako na metro lightu, z žrebom izbrala nagrajenca/ko, ki bodo o prejemu nagrade obveščen/a preko profila SOF na Facebooku ali Instagramu najkasneje v roku enega tedna od zaključka nagradne igre.

4. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je javni komentar na zidu SOF na Facebooku ali Instagramu – pravilna ugotovitev napake, ki je na kreativi (oglasu) na metro lightu. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe.

Sodelujoči/a lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@soz.si, da se ga/je pri žrebu ne upošteva. V tem primeru se sodelujoči/a izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa zagotovi izbris njegovih/njenih osebnih podatkov v roku 48 ur od odjave.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, zaposlenim pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

5. Potek nagradne igre

Nagradni natečaj poteka na spletni strani Facebook in Instagram / SOF, do katerih lahko uporabnik javno dostopa. V nagradni igri uporabnik sodeluje tako, da poda pod objavo komentar s pravičnim odgovorom in sicer ugotovitvijo, kaj je na oglasu napačno zapisano. V kolikor sodelujoči/a ne bo upošteval/a vseh zahtev nagradne igre, bo iz nje izločen/a.

6. Izbor nagrajencev

Ob koncu nagradne igre bo organizator pregledal vse komentarje (odgovore) in izločil tiste, ki ne ustrezajo zapisanim pogojem. Organizator bo nato med pravilnimi odgovori z žrebom izbral nagrajenca/ko.

V nagradni igri sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje iz 4. in 5. člena in so se nagradni igri priključili v času trajanja nagradne igre od 26. 4. 2022 od 00:00 do 15. 05. 2022 do 23:59.

Med vsemi sodelujočimi bo izbrana komisija do 21. 5. 2022 na naslovu Slovenske oglaševalske zbornice, Letališka ulica 35, 1000 Ljubljana, izžrebala nagrajenca/ko. Na odločitev komisije o nagrajencu/ki ni možno podati ugovora ali pritožbe in je odločitev komisije dokončna.

Če je nagrajenec/ka uporabnik/ca, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri, komisija izbere novega nagrajenca. Nagrajenec/ka bo o prejemu nagrade obveščen/a najprej javno preko Facebook ali Instagram / SOF pravila in zaprošen/a, da nato poda vse potrebne podatke.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri nepreklicno strinjajo z objavo svojih podatkov na spletnem mestu Facebook in/ali Instagram / SOF, v primeru, da se organizator odloči nagrajenca/ko objaviti na spletni strani. Pritožba na objavo navedenih podatkov nagrajenca/ke na podlagi teh Pravil ni mogoča. Komisija po zaključku nagradne igre pripravi zapisnik, ki vsebuje podatke nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31.12. 2022.

7. Nagrada

1 (ena) vstopnica za 31. SOF – Slovenski oglaševalski festival.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

8. Strokovna komisija

Člani komisije, ki bodo izžrebali nagrajenca/ko nagradne igre so predstavniki Slovenske oglaševalske zbornice.

9. Obveščanje zmagovalca/ke in prevzem nagrade

Zmagovalec/ka bo s strani organizatorja nagradne igre o prejemu nagrade obveščen/a tako, da bo najprej javno naznanjena na Facebook in Instagram / SOF strani in nato z zasebnim sporočilom pozvana, da z organizatorjem podeli osebne podatke.

Organizator bo v obvestilu o nagradi javil, do kdaj mora potrditi prejem nagrade. Če tega ne stori v zapovedanem roku, mu/ji pravica do nagrade zapade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnem mestu www.sof.si ter Facebook in Instagram / SOF. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

  • Nagrajenec/ka ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik/ca v nagradni igri sodeloval/a v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec/ka posreduje napačne podatke,
  • nagrajenec/ka nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade, določenega s strani organizatorja.

Če nagrajenec/ka ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame in unovči v roku, določenem s strani organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca/ke prost vseh obveznosti iz naslova določitve nagrajenca/ke.

 

10. Obdavčitev nagrad

Ker vrednost nagrade presega 42 EUR, predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini. Organizator nagradnega natečaja je zato obvezan obračunati in plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. Izvajalec ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

11. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.  Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko javne objave na Facebook in Instagram SOF profilu, če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča.

12. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje prek društev nagradnih natečajev, avtomatskih storitev in predvsem prek profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

13. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
  • podelitve nagrad,

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@soz.si.

Organizator bo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre in pridobljene osebne podatke hranil največ do dne bo osebne podatke hranil največ do dne 31. 12. 2022 in jih bo potem uničil skladno s svojimi pravili.

14. Seznanjenost s pravili

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

15. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.​

16. Objava in spreminjanje pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.soz.si in www.sof.si. Organizator pa si pridržuje pravico, da jih lahko kadarkoli spremeni.

Pravila in pogoji nagradne igre stopijo v veljavo s 26. 4. 2022.

Ljubljana, 26. 4. 2022